ERVARINGEN VAN ANDEREN 

VEELGESTELDE VRAGEN        AFSPRAAK MAKEN                   

foto tarieven

Privacyverklaring en algemene voorwaarden

PRAKTIJKVOORWAARDEN & PRIVACYVERKLARING

Omdat (ook) de zorgverzekeraars steeds hogere eisen stellen aan verleende zorg dienen psychosociaal therapeuten en hypnotherapeuten zich te houden aan eisen die door de beroepsverenigingen (NBVH en RBCZ) en de wetgever (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn opgesteld.
Deze eisen betreffen:
1. Privacy/geheimhoudingsplicht
2. Wijze van facturering en betaling
3. Doelen van de begeleiding
4. Duur van de begeleiding
5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
6. Klachtenprocedure
7. Afzeggen van afspraken
8. Behabdelovereenkomst
9. Bijscholingsplicht therapeut

1. Privacy/geheimhoudingsplicht. Praktijk Metafoor houdt zich aan de wettelijke plicht tot geheimhouding en doet er alles aan om de privacy van de cliënt te waarborgen.

2. Wijze van facturering en betaling. De cliënt krijgt na afloop van een consult een factuur (kan ook per mail) die hij in kan dienen bij de verzekering. Op de factuur staat precies wat er nodig is voor de verzekering. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van de therapiekosten. Welk deel precies is wat de cliënt zelf moet achterhalen. De therapeut heeft geen mogelijkheid tot het indienen van facturen, dat blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk voor de betaling aan de therapeut. Dit kan na afloop met pin of, als dit wordt afgesproken, door overmaken van het bedrag op de factuur. De factuur dient binnen 7 dagen te worden voldaan. Op de factuur staan vermeld: naam, adres en geboortedatum van de cliënt, datum van de behandeling en indien gewenst de prestatiecode ten behoeve van vergoeding door een zorgverzekeraar.

3. Doelen van begeleiding. Omdat de therapeut niet werkt met vragenlijsten en er geen vastomlijnde protocollen van behandeling zijn, bespreken cliënt en therapeut samen de doelstellingen voor de therapie. De therapeut draagt zorg voor deze doelstellingen tijdens de sessies en verwerkt deze in een passend behandelplan. Evaluatie kan te allen tijde, zowel door therapeut als cliënt geïnitieerd.

4. Duur van de begeleiding. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag en kan lastig vooraf worden vastgesteld. De therapeut kan naar aanleiding van de intake een inschatting maken maar korter of langere begeleiding is mogelijk.

5. Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid. De therapeut is niet aansprakelijk voor behaalde doelstellingen. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het proces. Het is daarom van belang dat de cliënt aangeeft wat er eventueel de therapie kan bemoeilijken, zodat de therapeut hierop kan inspelen of een afweging maken of therapie haalbaar is.

6. Klachtenprocedure. Praktijk Metafoor is aangesloten bij de SCAG, de klachtencommissie. Praktijk Metafoor is er echter voorstander van dat als er in het contact of in de behandeling onverhoopt iets gebeurt waar je niet tevreden over bent, dat je dit eerst bespreekt met de therapeut. Mochten we er niet naar tevredenheid uitkomen dan is het mogelijk de daarvoor bedoelde procedure te volgen.

7. Afzeggen van afspraken. Afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd via telefoon of whatsapp. Bij op kortere termijn afzeggen zal de therapeut de afspraak toch factureren.

8. Behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst is een formele overeenkomst tussen de therapeut en cliënt waarin wordt beschreven wat het doel van de begeleiding is en dat de cliënt en therapeut de voorwaarden beiden onderschrijven.

9. Bijscholing therapeut. De therapeut is verplicht om bijscholing te volgen en intercollegiaal overleg te houden om zichzelf te blijven verbeteren voor een passende begeleiding richting cliënten. Tijdens het intercollegiaal overleg kan de situatie van de cliënt besproken worden maar alle mogelijke herkenbare en persoonlijke dingen van de cliënt worden hierin weggelaten. Dit overleg is bedoeld om de begeleiding richting cliënt te optimaliseren.

Dossieropbouw

Voor jouw behandeling bouw ik een dossier op. Dat is een wettelijke verplichting, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat een behandelovereenkomst, behandelafspraken, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en eerdere behandelingen en aantekeningen over het verloop van de behandeling in mijn praktijk. Ook kunnen in het dossier gegevens zijn opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij de huisarts of specialist.

Waarborgen van jouw privacy

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
• als enige ben die toegang heeft tot de medische gegevens in jouw dossier
• me houd aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Handig om ook te weten

Gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt, uitsluitend na jouw toestemming:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld aan het begin en het eind van de therapie of bij een verwijzing naar een andere behandelaar
  • Voor het gebruik door een waarnemend therapeut, tijdens mijn afwezigheid
  • Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik dit eerst met jou bespreken en om jouw toestemming vragen.
  • Jouw gegevens blijven in het cliëntendossier 15 jaar bewaard, zoals volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt vereist.
Als je besluit een behandeltraject in te gaan bij Praktijk Metafoor zal de begeleiding beginnen met een intakegesprek waarin jouw hulpvraag en jouw doelstellingen zullen worden besproken. Ook zullen de algemene voorwaarden en de behandelovereenkomst gemaild worden. De behandelovereenkomst dient ondertekend weer in het cliëntdossier opgenomen te worden.

Duur en tarief consult

Consulten duren 60 - 90 minuten en worden als sessie afgerekend. Als de tijd wordt overschreden met meer dan 10 minuten wordt dit in rekening gebracht. De cliënt en therapeut zijn beide verantwoordelijk voor het bewaken van de tijd.

Telefonische consulten kosten 30,00 euro per kwartier excl. 21 % btw.

Beroepsvereniging , Koepelorganisatie en Klachtenregeling

Ik ben aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapie) en sta geregistreerd bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en val zodoende onder de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geregeld hoe om te gaan met klachten. Mijn praktijk is daarvoor aangesloten bij de Geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). In geval van een klacht, is er een stappenplan. De eerste stap is om het er samen met mij over te hebben en te kijken of wij er samen uit kunnen komen. De volgende stap is een schriftelijke klacht indienen bij de klachtfunctionaris van mijn beroepsvereniging (NBVH). Indien ook daar niet de oplossing wordt gevonden, kan er een beroep worden gedaan op de geschilleninstantie (SCAG).